diemthi.ctim.edu.vn - /NH2021-2022-HKIII/


[To Parent Directory]

7/30/2022 3:28 PM 5768941 ANH.VAN.CHUYEN.NGANH.MH1104037.MH110403701.pdf
7/30/2022 3:26 PM 5899038 ANH.VAN.CHUYEN.NGANH.MH1104037.MH110403702.pdf
7/30/2022 3:24 PM 6029705 ANH.VAN.CHUYEN.NGANH.MH1104037.MH110403703.pdf
7/31/2022 2:51 PM 1571049 AUTOCAD.TRONG.KY.THUAT.DIEN.MH1102035.MH110203501.pdf
7/30/2022 9:22 AM 7368242 CAU.TRUC.DU.LIEU.VA.GIAI.THUAT.MH1101008.MH110100801.pdf
8/4/2022 4:14 PM 7010200 CO.SO.DU.LIEU.MH1101004.MH110100401.pdf
7/31/2022 2:52 PM 1395471 DIEN.KHI.NEN.MH1102042.MH110204201.pdf
7/31/2022 2:52 PM 1445738 DIEN.TU.CO.BAN.MH1102031.MH110203101.pdf
8/4/2022 4:15 PM 923778 DO.AN.CHUYEN.NGANH.MH101014.MH110101401.pdf
8/4/2022 4:16 PM 303353 DO.AN.CHUYEN.NGANH.MH101014.MH110101402.pdf
7/30/2022 9:12 AM 306539 DO.AN.CHUYEN.NGANH.MH1101014.MH110101403.pdf
7/30/2022 9:13 AM 4218299 DO.HOA.UNG.DUNG.ADOBE.PHOTOSHOP.MH1101040.MH110104001.pdf
7/31/2022 2:53 PM 1429193 DO.LUONG.DIEN.MH1102029.MH110202901.pdf
7/31/2022 2:54 PM 3959948 DUNG.SAI.KY.THUAT.DO.MH1102130.MH110213001.pdf
7/31/2022 2:23 AM 2121572 ENGLISH.SKILLS.IN.BUSINESS.2.MH1105040.MH110504001.pdf
7/31/2022 2:26 AM 2739456 GRAMMAR.2.MH1105025.MH110502501.pdf
7/31/2022 2:59 PM 5358307 HAN.CO.BAN.MH1102136.MH110213601.pdf
7/30/2022 9:15 AM 8112268 HE.DIEU.HANH.MH1101002.MH110100201.pdf
7/30/2022 3:22 PM 3343581 KE.TOAN.DOANH.NGHIEP.SAN.XUAT.1.MH1104119..pdf
7/30/2022 3:16 PM 3265942 KE.TOAN.DOANH.NGHIEP.TREN.PHAN.MEM.MH1104127.MH110412701.pdf
7/30/2022 3:15 PM 2885730 KE.TOAN.TAI.CHINH.DOANH.NGHIEP.MH1104013.MH110401301.pdf
8/8/2022 3:48 PM 206659 Ky Nang giao tiep va Van hoa doanh nghiep PM1.pdf
8/8/2022 3:47 PM 228596 Ky Nang giao tiep va Van hoa doanh nghiep PM2.pdf
8/8/2022 3:55 PM 129847 Ky Nang giao tiep va Van hoa doanh nghiep PM3.pdf
7/30/2022 9:29 AM 5024369 LAP.TRINH.HUONG.DOI.TUONG.MH1101009.MH110100901(1).pdf
7/31/2022 8:28 AM 1771120 LAP.TRINH.HUONG.DOI.TUONG.MH1101009.MH110100901.pdf
7/31/2022 2:58 PM 1392452 LAP.TRINH.PLC.MH1102040.MH110204001.pdf
8/4/2022 4:30 PM 4497702 LAP.TRINH.QUAN.LY.CO.BAN.VB.NET.MH1101043.MH110104301.pdf
7/31/2022 2:25 AM 2710939 LISTENING.1.MH1104043.MH110504301.pdf
7/30/2022 3:14 PM 6708657 LY.THUYET.XAC.SUAT.VA.NGUYEN.LY.THONG.KE.MH11041155.MH110411501.pdf
7/31/2022 3:01 PM 3985427 NGUYEN.LY.CHI.TIET.MAY.MH1102132.MH110213201.pdf
7/30/2022 3:12 PM 6922044 NGUYEN.LY.THONG.KE.MH1104101.MH110410101.pdf
7/30/2022 3:11 PM 6481835 NGUYEN.LY.THONG.KE.MH1104101.MH110410102.pdf
7/30/2022 3:08 PM 5007988 PHAN.TICH.HOAT.DONG.KINH.DOANH.MH1104110.MH110411001.pdf
7/30/2022 1:00 PM 5048816 PHAN.TICH.HOAT.DONG.KINH.DOANH.MH1104110.MH110411002.pdf
7/12/2022 1:59 PM 1526138 PHAP.LUAT.MH1109022.MH110902201_PM2.pdf
7/12/2022 2:08 PM 1563155 PHAP.LUAT.MH1109022.MH110902201_PM3.pdf
7/12/2022 2:11 PM 1432695 PHAP.LUAT.MH1109022.MH110902202_PM2.pdf
7/12/2022 2:05 PM 1611902 PHAP.LUAT.MH1109022.MH110902202_PM3.pdf
7/13/2022 5:20 AM 1563283 PHAP.LUAT.MH1109022.MH110902203.PM2.pdf
7/13/2022 5:19 AM 2132485 PHAP.LUAT.MH1109022.MH110902203.PM3.pdf
7/13/2022 5:19 AM 1669301 PHAP.LUAT.MH1109022.MH110902204.PM2.pdf
7/13/2022 5:18 AM 1740205 PHAP.LUAT.MH1109022.MH110902204.PM3.pdf
7/31/2022 3:03 PM 5097427 PHAY.NANG.CAO.MH1102140.MH110214001.pdf
7/30/2022 12:58 PM 6054569 QUAN.TRI.MARKETING.MH1104220.MH110422001.pdf
7/30/2022 12:57 PM 6474530 QUAN.TRI.MARKETING.MH1104220.MH110422002.pdf
7/30/2022 12:54 PM 5963192 SOAN.THAO.VAN.BAN.MH1104233.MH110423301.pdf
7/30/2022 12:51 PM 6848658 SOAN.THAO.VAN.BAN.MH1104233.MH110423302.pdf
7/31/2022 6:10 PM 5753459 SOAN.THAO.VAN.BAN.MH1104233.MH110423303.pdf
7/31/2022 2:20 AM 2303754 SPEAKING.1.MH1105028.MH110502801.pdf
7/30/2022 12:49 PM 1347491 TAI.CHINH.QUOC.TE.MH1104226.MH110422601.pdf
7/31/2022 3:04 PM 1375838 THIET.KE.TU.DIEN.MH1102045.MH110204501.pdf
7/30/2022 12:41 PM 3342027 THUC.HANH.KHAI.VA.BAO.CAO.THUE.MH1104118.MH110411801.pdf
7/30/2022 11:35 AM 452653 THUC.HANH.NGHIEP.VU.NGAN.HANG.MO.PHONG.MH1104215.MH110421501.pdf
7/30/2022 12:38 PM 535364 THUC.TAP.DOANH.NGHIEP.2.MH1104050.MH11005001.pdf
7/30/2022 12:38 PM 544211 THUC.TAP.DOANH.NGHIEP.2.MH1104050.MH11005002.pdf
7/30/2022 12:37 PM 552312 THUC.TAP.DOANH.NGHIEP.2.MH1104050.MH11005003.pdf
7/30/2022 12:39 PM 771461 THUC.TAP.DOANH.NGHIEP.2.MH1104050.MH11005004.pdf
7/30/2022 12:37 PM 522405 THUC.TAP.DOANH.NGHIEP.2.MH1104130.MH110413001.pdf
7/30/2022 12:36 PM 500576 THUC.TAP.DOANH.NGHIEP.2.MH1104130.MH110413002.pdf
7/30/2022 12:43 PM 4788329 THUE.MH11404040.MH110404001.pdf
7/30/2022 12:42 PM 2845587 THUE.MH11404040.MH110404002.pdf
7/30/2022 12:40 PM 4916356 THUE.MH11404040.MH110404003.pdf
7/30/2022 9:19 AM 5662296 THUONG.MAI.DIEN.TU.MH1101018.MH110101801.pdf
7/31/2022 3:07 PM 4359695 TIEN.CO.BAN.MH1102137.MH110213701.pdf
7/31/2022 3:09 PM 2181569 TIENG.ANH.CHUYEN.NGANH.MH1102025.MH110202501.pdf
7/30/2022 12:48 PM 5547784 TOAN.KINH.TE.MH1104033.MH110403301.pdf
7/30/2022 12:46 PM 5217826 TOAN.KINH.TE.MH1104033.MH110403302.pdf
7/31/2022 3:09 PM 5606902 TRANG.BI.DIEN.TRONG.MAY.CAT.KIM.LOAI.MH1102144.MH110214401.pdf
8/8/2022 1:29 PM 534273 TRANSLATING.2.MH1105035.MH110503501.pdf
7/31/2022 9:55 PM 2099691 TRANSLATING2.MH1105035.MH110503501.pdf
8/8/2022 1:29 PM 521700 WRITING.BUSINESS.DOCUMENTS.MH05042.MH110504201.pdf
7/31/2022 9:57 PM 2076434 WRITING.BUSINESS.DOCUMENTS.MH1105042.MH110504201.pdf